سلام

در حال حاضر کلر به این صورت در بانکها انجام میشود  1394/06/16


سامانه چکاوک

در سیستم جدید که توسط بانک مرکزی و بر اساس عدم تحرک لاشه چک بنیان گردیده است:

مثلا شما چک بانک ملی را می برید بانک کشاورزی و به حسابتان در بانک کشاورزی می خوابانید

کاربر بانک کشاورزی تا ساعت 13 (پنجشنبه ها زودتر) وقت دارد تا پس از درج مهر کلر    چک را اسکن نموده و تصویر پشت و روی را برای بانک ملی ارسال کند

توجه داشته باشید چک حرکت نمی کند فقط تصویر چک به بانک مقصد ارسال می گردد

کاربر بانک ملی از هنگام دریافت تصویر چک تا بعد الظهر همان روز فرصت دارد تا در صورت کفایت موجودی آنرا وصولی اعلام کند ویا در غیر اینصورت برگشت بزند

در این حال اگر چک پاس شود فردای آن روز وجه چک از طریق پایا از بانک ملی به حساب شخص در بانک کشاورزی واریز می گردد


اما در مورد سوال شما


اگر در هنگامی که کاربر بانک ملی حساب جاری صاحب چک را کنترل می کند پول در حساب باشد چک پاس می شود و اگر نباشد چک برگشت می خورد

یعنی ممکن است کاربر بانک کشاورزی ساعت 8 صبح تصویر چک را ارسال کند کاربر بانک ملی ساعت 11 وقت کند و حساب صاحب چک را کنترل کند و چون موجودی ندارد آنرا برگشت بزند

حتی اگر صاحب چک ساعت 12 پول به حسابش واریز کند هم نمی تواند جلوی برگشت چک را بگیرد

البته بستگی به کاربر بانک دارد ممکن است کاربر بانک ملی صبح حساب طرف را ببیند و اگر پول نداشت تا بعد اظهر چند مرتبه حساب طرف را نگاه کند و هر وقت موجودی تامین شد پول را بردارد 

ولی چون تراکم کار در بانکها زیاد است معمولا یکبار حساب صاحب چک کنترل میشود ودر صورت عدم موجودی چک برگشت می خورد.


متن زیر قدیمی است واین روش امروزه در بانکها منسوخ شده:

مختصری در باره روشهای قدیمی کلر در بانکها  :

 

CLEAR   به معنی پایاپای نمودن خالص مبالغ ریالی اسناد  مبادله  شده  فی  ما  بین  بانکهاست .  چرخه روند اجرائی چکهای انتقالی  واگذاری مشتریان شعب بانکها از زمان ارائه به بانک محال تا زمان واریز وجه آن به حساب ذینفع بقرار زیر میباشد.

1-     ابتدا مشتری چک و فرم تکمیل شده حاوی مشخصات و اطلاعات چک را به بانک محال ارائه و رسید دریافت می نماید.

2-   شعبه در پایان وقت اداری لیست چکهای انتقالی را که قبلا" اطلاعات آنها را در رایانه ثبت نموده،از سیستم دریافت و چکها را پس از تطبیق دادن با مندرجات لیست و اطمینان از صحت اطلاعات داده شده به لیست ضمیمه در قبال اخذ رسید به تحصیلدار تحویل می نماید.

3-     تحصیلداران چکهای انتقالی واصله را به واحد پایاپای بانک خود تحویلو رسید دریافت می کنند.

4-   در پایاپای بانکها ابتداء تعداد چکها شمارش شده با تعداد مندرج در لیست کنترل می گردد و در صورت مطابقت داشتن بر اساس بانکهای عهده تفکیک ، تقسیم و بسته بندی می شوند و آنگاه برای مبادله با سایر بانکها به اتاق پایاپای اسناد بانکی ارسال می گردند.

5-   در اتاق پایاپای اسناد بانکی نماینده هر بانک چکهای عهده سایر بانکها که قبلاَ بر اساس بانک محال علیه تفکیک و بسته بندی شده است را به نماینده آن بانک تحویل و در مقابل چکهای خود را دریافت و به واحد پایاپای بانک خود ارسال می نماید . تا کارکنان واحد مذکور به طریقی که در بند هفت این مطلب توضیح داده میشود آنها را آماده ارسال به شعب خود نمایند.

6-   و اما در خصوص اعمال فرآیند تسویه مبادلات هر بانک کاربران اتاق پایاپای اسناد بانکی اطلاعات مندرج در تابلو مبادلات روز جاری و برگشتی های روز قبل هر بانک را که از نماینده آن بانک دریافت نموده در سیستم بطور یکجانبه  ثبت می نمایند. سیستم پس از اعمال عملیات پردازش بر روی مبلغ بدهکار و بستانکار , سرانجام نتیجه خالص مبادلات هر بانک را که بیانگر میزان بدهی یا بستانکاری آن بانک میباشد را تعیین و در قالب فرم توازن تولید که همان روز به نماینده هر بانک تحویل میگردد.

7-   در پایاپای بانک محال علیه کار آماده سازی چکها بمنظور ارسال به شعبه با ثبت اطلاعات چکها در سیستم آغاز می گردد برخی از پرسنل به ثبت اطلاعات چکها در سیستم مبادرت می کند و برخی دیگر به تفکیک فیزیک چکها بر اساس کد شعبه عهده می پردازند. در ادامه پس از انجام عملیات تفکیک ، پرسنل چکها را شمارش و با لیست شعب تولید شده مطابقت داده و در صورت اطمینان از صحت تعداد وجمع مبلغ کل، آنها را به لیست ها الصاق و در فهرست ثبت و صبح روز بعد به تحصیلدار مربوطه تحویل و رسید تحویل می نمایند.سپس تحصیلدار چکها را به همراه لیست پیوست، به شعبه منتقل و تحویل و تحول می نماید.

8-   در شعبه چنانچه در حساب جاری صاحب حساب دارای موجودی باشد چک پاس می گردد.در صورت عدم موجودی و کسر موجودی و یا هر دلیل دیگری که امکان قبول چکها غیر ممکن نماید برای چک گواهی عدم پرداخت صادر می گردد.در انتهای کار مبلغ چکهای برگشتی از جمع چکهای مندرج در لیست (بردورو)کسر و مانده خالص قبولی مشخص گردیده و با مراجعه تحصیلدار به شعبه برگشتی ها به همراه یک نسخه از بردورو  که عملیات قبولی در آن ثبت شده است تحویل وی شده و رسید دریافت می شود و نامبرده آنها را به واحد کلرینگ منتقل می نماید.

9-     اداره پایاپای هر بانک نیز لاشه های برگشتی را به همراه چکهای واگذاری شده عهده سایر بانکها مربوط به روز آتی را  در روز بعد به  اتاق اسناد بانکی ارسال می نماید و این چرجه هر روزه اتفاق می افتد.