وزن هزار دانه 70 تا 170 گرم است

وش برابر است با میزان دانه به علاوه الیاف

کیل برابر است با نسبت الیاف به دانه

طول دوره رشد 180 تا 200 روز (6 ماه)

کشت هنگامی که میانگین دمای روزانه به 14 رسید

عوامل کاهش کیفیت الیاف :

نور زیاد – رطوبت زیاد – بیماریهای قاچی- مواد شیمیایی – شیره گیاهان – حشرات –تنش آب هنگام باز شدن غوزه ها

بارش باران درزمان برداشت

از هر تن پنبه دانه: 168 کیلو روغن – 468 کیلو کنجاله – 230 کیلو پوسته – 84 کیلو کرک

نسبت مغز دانه به وزن کل دانه 70 تا 75 درصد است

دانه پوسته سختی دارد

گونه های الیافی و زراعی تترا پلویدند(barbadens-hirsitum)

گونه های الیاف کوتاه و مقاوم دیپلویدند(arbareum-herbareum)

گونه upland مربوط به hirsitum   است

عملکرد دانه در هر هکتار نزدیک به 2 تن میباشد که معملا به اندازه 3/1 دانه به الیاف دست خواهیم یافت

یعنی مزرعه ای که 2 تن دانه گرفته نزدیک به 660 کیلو هم الیاف گرفته است(33 درصد)

در مناطقی که میانگین دمای سالانه بیشتر از 25 درجه باشد میتوان کشت نمود

گل آذین گرزن است

تعداد غوزه در عملکرد خیلی مهم ایت

کوچکی غوزه افت کمی و کیفی محصول را به دنبال دارد

نزدیک به 40 درصد وزن وش مربوط به الیاف میباشد که از طویل شدن سلولهای اپیدرمی حاصل شده اند

پنبه دانه به مسزان 39 درصد پروتویین و33 درصد روغن دارد

رنج وسیع اسیدیته از 5 تا 9.5 را براحتی تحمل میکند

شوری 6 تا 8 میلی موس بر سانتی متر را تحمل میکند

چون صفر فیزیولوزیک بالایی دارد(15 تا 18) از این جهت دمای کم هنگام کشت باعث حمله آفات و امراض به جوانه وگیاهچه و کاهش سبز مزرعه میشود

دمای طلوب رشد 21 تا 26 است – روز کوتاه

اگر دما در دوران رشد زایشی زیاد شود دوره زایشی کوتاه شده و غوزه ها کوچک میشوند که عملکرد کاهش کمی و کیفی میابد(دمای بالای38 درجه)

پنبه در شرایط بالی رطوبت تا دمای 35 را هم تحمل میکند ولی عملکرد کاهش میابد

نیاز آبی 10000 متر مکعب که میزان بالایست

گیاه پنبه به بهاری معتدل با بارندگی کافی تابستانی گرم ومرطوب و پاییزی خشک وطولانی نیاز دارد

برای کاهش رشد رویشی وافزایش رشد زایشی عمل cut out  انجام میشود به این ترتیب که با تنش آب یا ccc(کاهش دهنده رشد رویشی ) یا PIX رشد زایشی را تحریک مکنند علیه رشد رویشی(این عمل در زمان باز شدن غنچه ها انجام میشود)

کود دامی بسیار مطلوب در تولید وش است و30 تا 50 تن در هکتار توصسه میشود

تراکم 6 تا 10 گیاه در متر مربع

از مهمترین مراحل زراعت پنبه تنک کردن است که در مرحله 4 تا 6 برگی (یکماه بعد کاشت) انجام میشود

چون در مراحل اولیه رشد کندی دارد از گیاهان شاخص وجینی است(3 تا 5 روز وجین)

بشترین میزان مصرف آب در مرحله گلدهی کامل(6. تا 10 میلی متر در روز)

زمانی که 60 تا 70 درصد غوزه ها رسیده باشند آبیاری را قطع می کنیم

اگر احتمال بارندگی می دهیم حتی در شرایطی که 30 تا 40 درصد غوزه ها رسیده اند باید برداشت کنیم(اضافه شدن تعداد چینها)

پنبه ای زود رس است که حد اکثر برداشت در چین اول باشد

پنبه های زودرس دارای گره های به هم نزدیکترند

وزن استاندارد یک عدل پنبه 217.7 گرم است