رفتار خداونددر قرآن مجموعه ای است از عشق و محبت به انسانهای خوب و ابراز انزجار از انسانهای بد

 

بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است

بگو خدا و پیامبر او را اطاعت كنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند كافران را دوست ندارد

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

خدا چه کسانی را دوست دارد؟

آیا من آنگونه هستم که خدایم می خواهد؟

 

 

از خود در برابر گناه محافظت می كنم ۳:۷۶, ۹:۴, ۹:۷
منصفانه قضاوت می
كنم ۵:۴۲, ۴۹:۹, ۶۰:۸
در
راه خدا تلاش و مجاهده می كنم ۶۱:۴
خود را برای خداوند
خالص می كنم ۲:۲۲۲   ۹:۱۰۸
از كارهای بد توبه
می كنم ۲:۲۲۲
به خداوند توكل می
كنم ۳:۱۵۹
در برابرمشكلات
صبور هستم ۳:۱۴۶

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

خداوند از چه کسانی بیزار است؟

آیا من همانگونه ام که از عشق خداوند زیباییها محروم شوم؟

چه کسانی متحمل این ضرر عظیم می شوند؟

شاید من همانطور هستم که نباید باشم و خودم هم متوجه نیستم؟

 

به او معتقد نباشد ۳:۳۲, ۳۰:۴۵
متكبر باشد ۱۶:۲۳
, ۴:۳۶, ۳۱:۱۸, ۵۷:۲۳
به دیگران بدی كند
۳:۵۷, ۳:۱۴۰, ۴۲:۴۰
ناسپاس باشد
۲:۲۷۶, ۲۲:۳۸
تجاوزكار باشد
۲:۱۹۰, ۵:۸۷, ۷:۵۵
اسرافكار باشد
۶:۱۴۱, ۷:۳۱
دیگران را گمراه
كند ۲:۲۰۵, ۵:۶۴, ۲۸:۷۷
عهد و پیمانش را
بشكند ۸:۵۸, ۴:۱۰۷
وبه داشتن مال و
ثروت شادی كند ۲۸:۷۶

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

(( البته این برداشت من و یا شما از قرآن است تنها جایی که طرفت خداست میتوانی اینگونه بلند فکر کنی و به ضعم خود برداشت کنی دعا می کنم بتوانم با قرآن هدایت شوم قرآنی که خدایش حتی اگر گناه کار هم باشم مرا می فهمد و می دانم که اگر هدایتم هم نکند حتما حقم بوده ))