مدام کاسته می شود

وافزوده میشود

این زندگی ملال انگیز

حالی سخت

و زمانی سهل

با بازیگرهای تند و تیزش

فقر

ثروت

همانند یخ آب میشوند

با تاثیر

بی تاثیر

اثر سازنده

اثر مخرب

همیشه میان خواهش روح

و تمنای جسم

با من تضادی است

تحریکم می کنند

وآرامم می کنند

مدامم عذاب می دهند

 

دراین زمان

بی تکرار

ضربان قلبم را دریاب

که چگونه به واسطه تقدیر

توانم را می کاهند

و تو را از درونم می رانند

 

 

چه چیز باعث میشود وجود ما از خدا کم شود

روزمرگی؟

مشکلات و دشواریهای زندگی؟

دلبستگیهای ما ؟

چه چیز باعث میشود از اصل موضوع دور بیافتیم؟

شاید ما خدا را خوب نمی شناسیم که اینطور بی تفاوت روزها را بدون حرارت عشقش سپری می کنیم؟

شاید هم این دنیا آنقدر بزرگ هست که بتواند تمام ما را سر گرم خودش کند ؟

ای کاش روزی برسد که واقعا باور کنیم و بفهمیم که خدا بسیار دوست داشتنی تر و با ارزش تر از آن چیزهایی است که ما را بازی گرفته اند

ای کاش آن روز بیاید که تنها معشوق بر حق را بشناسیم و در این دنیا که یک فرصت است مفت نبازیم

حضرت محمد با آن عظمت وجودش می گوید ((خدا را آنطور که شایسته معرفت اوست نشناختیم))

ای کاش به اندازه ای زیباییش را درک کنیم که در راه نمانیم

این ای کاشها هم بی ثمرند مگر اینکه از خودش طلب کنیم...