Ø      این روزگار را به اختلاف احوال میان خلایق می گردانیم تا خدا اهل ایمان را بشناسد و از شما گواهانی بگیرد (آل عمران 140)

 

Ø      پروردگارا من پناه می برم به تو از اینکه چیزی را که نمی دانم از تو تقاضا کنم (هود 41)

 

Ø      هر کس برای متاع دنیا کوشش کند بهرمندش می سازیم و هر کس ثواب  آخرت خواهد از آن برخوردارش گردانیم

 

Ø      اگر بدانید روزه از هر کاری بهتر است (بقره184)

 

Ø      چه بسا چیزی را ناگوار شمارید و حال آنکه در حقیقت برای شما خیر است و چه بسا چیزی را که دوست دارید آن را و در واقع برای شما شر است و خدا می داند و شما نمی دانید (بقره216)

 

Ø      هیچ گاه نیل به خوبیها نمی یابید تا اینکه از محبوبهایتان بگذرید (آل عمران92)

 

Ø      هرگز به نیکوکاری نمی رسید تا آنکه انفاق کنید از آنچه دوست دارید(آل عمران92)

 

Ø      نفس خویش را از عیب مبرا نمی کنم زیرا نفس بسیار به زشتیها امر می کند مگر آنکه خدایم رحم کند (یوسف 53)

 

Ø      صلح بهتر است گر چه حرص و بخل مردم را فرا گرفته (نساء128)

 

Ø      پیروی هوای نفس نکنید تا با عدالت شوید (نساء135)

 

Ø      از خدا بترسید که از نیات درونی شما آگاه است (مائده 7)

 

Ø      در راه خدا استوار و گواه به عدالت و راستی باشد ونباید عداوت گروهی شما را از طریق عدل بیرون ببرد (مائده 8)

 

Ø      خداوند بین انسان و قلبش حایل است (انفال24)

 

Ø      دوستان خدا نه می ترسند نه اندوهگین می شوند (یونس62)

 

Ø      پروردگارت را پرستش کن تا به یقین برسی (حجر 99)

 

Ø      برعهده ی خداست تعیین راه اعتدال و بعضی را ه ها بیراهه است (نحل9)

 

Ø      اگر اوتنها راپرستش می کنید شکر نعمتهای خدا را به جا آورید (نحل114)

 

Ø      هرگز از آنچه علم نداری پیروی نکن بدرستی که چشم و گوش و دل ها همه مسئولند (اسرا36)

 

Ø      پاک مردانی که هیچ کسب و تجارت آنها را از یاد خدا غافل نگرداند(نور37)

 

Ø      حرف محکم و منطقی بزنید(احزاب70)

 

Ø      بگو حق آمد و باطل نه ایجاد می کند و نه تکرار می کند(سبا49)

 

Ø      کلمات نیکو به سوی او بالا رود و عمل نیک آن را بالا برد(فاطر10)

 

Ø      مکر زشت جز صاحبش احدی را نمی رسد(فاطر43)

 

Ø      هوای نفس را پیروی نکن که تو را  از راه خدا گمراه می سازد(ص26)

 

Ø      آگاه باش که دین خالص از آن خداست و کسانی که غیر او را سرپرست خود گرفتند و (گفتند که) آنها را نمی پرستیم مگر اینکه ما را به خدا نزدیک کنند براستی که خدا بین آنها در آنچه که اختلاف می کنند حکم می کند هما نا خدا کسی را که بسیار کفر می ورزد و دروغگوست هدایت نمی کند( زمر3)

 

Ø      آن بندگانی که سخن را می شنوند و بهترین آن را پیروی می کنند صاحبان خرد هستند( زمر18)

 

Ø      آیا خدا برای بنده اش کافی نیست که مردم تو را از غیر خدا می ترسانند( زمر36)

 

Ø      خدا به خیانت چشم خلق و آنچه که در سینه هاست آگاه است (غافر19)

 

Ø      بدی را به بهترین دفع کن تا هر کس که دشمن توست دوست و خویش تو گردد(فضلت34)

 

Ø      (ای رسول)بگو من از شما بر رسالت اجری نمی خواهم مگر مودت و محبت نسبت به نزدیکانم(شوری23)

 

Ø      و اگر خدا روزی بندگانش را وسیع کند در روی زمین طغیان کنند لیکن به اندازه ای که بخواهد نازل می گرداند همانا او به بندگانش آگاه و بیناست(شورا 27)

 

Ø      آنهایی که گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت کردند ترسی ندارند و اندوهگین نخواهند بود( احقاف13)

 

Ø      کسی که از حقیقت دور شود از آن منحرف می شود( الذاریات9)

 

Ø      جن وانس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا پرستش کنند( الذاریات56)

 

Ø      برای انسان جز آنچه به سعی خود انجام داده است نخواهد بود(نجم39)

 

Ø      اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می کردیم مشاهده میکردی که از تر س خدا خاشع و متلاشی می گشت(حشر21)

 

Ø      اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می کردیم متلاشی می گشت(حشر21)

 

Ø      هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان می ترسد نه از ستم (نوح 13)

 

Ø      ما انسان را به حقیقت در مشقت آفریدیم(بلد4)

 

Ø      پس با هر سختی البته آسانی است البته  با هر سختی البته آسانی است(شرح 5 و 6)